| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Udgivelser > Udgivelser fra eVidenCenter > Artikler

Artikler

Plads til fordybelse med it
Udgivet: 2015
Artiklen handler om inddragelse af it i undervisningen med afsæt i begrebet "flow"
Nøgleord: e-læring, fordybelse, flow
Digitalisering af undervisningen
Udgivet: 2015
Artikel på baggrund af e-certificeringsopgave med titlen ”Digitalisering af undervisningsrummet” samt deltagelse i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium 
Nøgleord: e-læring, digital læring, it-værktøjer, e-didaktik
Digital dannelse
Udgivet: 2014

Begrebet digital dannelse bruges mere og mere hyppigt i forskellige sammenhænge. Især i uddannelsesmæssig sammenhæng. Hos eVidenCenter arbejder vi da også selv med begrebet. Artiklen har fokus på: Hvorfor denne interesse for det digitale dannelsesbegreb?

Nøgleord: Digital dannelse, viden, kompetencer, informationsflow
Spil og læring
Udgivet: 2013
Læringsspil er for mange en afveksling i den daglige læringsrutine. De giver et afbræk, uden at man dog forlader det faglige indhold, man er ved at arbejde med. Spillene skaber motivation og dermed lyst til at lære mere.
I artiklen "Spil og læring" beskrives spil med et læringsindhold og gives inspiration til det videre arbejde. 
Nøgleord: Læringspil, viden, kompetencer, e-læringsværktøjer
Effekt af e-læring?
Udgivet: 2012
Det kan være svært at gennemskue, hvilken effekt inddragelsen af e-læring har i en undervisnings- og læringsmæssig kontekst. Der findes en række beskrivelser af potentialerne ved e-læring samt vejledninger til, hvordan e-læringsmaterialer, e-læringsforløb og e-læringsværktøjer kan anvendes i undervisningen, men der er længere mellem materiale, som indeholder dét, man decideret kan kalde effektmåling af e-læring. I artiklen gives eksempler på erfaringer med inddragelsen af e-læring i uddannelsessystemet med afsæt i både udenlandske og indenlandske erfaringer.
Nøgleord: effekt af e-læring, effektmåling, færdigheder, viden, kompetencer, e-læringsværktøjer
E-læringsmaterialer til særlige målgrupper
Udgivet: 2010
Særlige målgrupper, som fx læse-skrive svage, synshandicappede eller elever med svage før-faglige kompetencer kan have stor glæde af at arbejde med e-læringsmaterialer, idet disse kan tage højde for mange af de udfordringer denne målgruppe sidder med. Denne artikel gennemgår med udgangspunkt i Matematikkens Univers , hvordan denne målgruppe kan støttes i matematik-undervisningen.
Nøgleord: matematik, færdigheder, viden, kompetencer, speak, ordblinde, lille før-faglig forståelse, differentiering
Forløbslogbog til voksne
Udgivet: Juni 2010
eVidenCenteret har gjort sig tanker om, hvordan en forløbslogbog til voksne kan udvikles i et e-læringsmiljø. Der ligger veldokumenterede erfaringer med forløbslogbog for børn bag, samt pædagogiske overvejelser om indhold og opbygning bag dette notat.
Nøgleord: E-læring, logbog, portfolio
Faser i e-læring
Udgivet: Maj 2010
Det Nationale Videncenter for e-læring har gennem de seneste år fulgt en række uddannelsesinstitutioner i forbindelse med etablering af e-læring som integreret del af undervisningen. I den forbindelse er der blevet observeret fire faser, som integrationen af e-læring gennemløber. I denne artikel beskrives de fire faser og forskellene imellem dem.
Nøgleord: E-læring, integration, faser, kommunikation
Dilemmaspil
Udgivet: Maj 2010
Dilemmaspillet er en form for spil eller test, der tager udgangspunkt i en konkret problemstilling. Spillet består af en række sammenhængende situationer, hvor handlingsforløbet og udfordringerne afhænger af ens valg i de enkelte situationer.
Nøgleord: Spil, test, handlingsorienteret, praksisorienteret
Levende billeder i undervisningen
Udgivet: Marts 2010
Levende billeder er en integreret del af elevernes dagligdag, og skolen, bør derfor interessere sig for den udvidede brug af medier i hverdagen. Det er nu blevet lettere med nye, små, betjenings-venlige videokameraer, og de levende billeder vil føre en række muligheder og ændringer af undervisningspraksis med sig.
Nøgleord: Vado, multimodal uddanneslse, erhvervsskoler, læse-skrive svage elever
Undervisning med IWB
Udgivet: 2009
Gennem de senere år har det Interaktive Whiteboard invaderet de danske skoleklasser på alle niveauer i uddannelsessystemet. Der er mange undervisere, som er glade for det nye værktøj, men en del er fortsat skeptiske, og nogle bruger stadig primært IWB som en traditionel tavle. Denne artikel omhandler udfordringerne i arbejdet med IWB og giver inspiration til at komme videre.
Nøgleord: IWB, Interaktiv Whiteboard
It-værktøjer i klasserummet
Udgivet: 2009
Der er i de seneste år kommet meget ny teknik ind i klasselokalerne, og både elever og lærere har taget godt imod denne nye teknik. Denne artikel sætter fokus på, hvilke typer af teknologier, der er i brug, samt hvilken betydning disse har for undervisningen - for både lærere og elever.
Nøgleord: IWB, gulvskærme, stemmebokse, mobiltelefon, eBag, Nintendo DS, Nintendo Wii
Mål, Undervisningsdifferentiering og evaluering
Udgivet: 2009
Artikel om mål, undervisningsdifferentiering og evaluering beskriver sammenhænge mellem faglige mål, individuelle mål og evaluering, herunder evalueringens integrering i undervisning og betydning for planlægning af undervisningsforløbene.
Nøgleord: Uv-differentiering, prætest, træningstest, forudsætningstest, sluttest, evaluering, forløb
Erfaringer med e-forelæsninger
Udgivet: 2009
De to artikler beskriver, hvordan e-Bioanalytikeruddannelsen har transfomeret tilstedeværelsesundervisning til bl.a. e-forelæsninger og, hvordan de studerende har anvendt disse.
Nøgleord: Producer-forelæsninger, power point forelæsning, udbytte net-forelæsning
FREEZE - Mobil e-læring i folkeskolen
Udgivet: 2008
Artiklen handler om et landsdækkende arrangement, hvor skoleelever arbejdede med klimaproblemer ved hjælp af internettet og mobiltelefoner.
Nøgleord: Mobil-didaktik, mobil-pædagogik, sms
 
Notes from a small island
Udgivet: 2008
Læs om Scottish Learning Festival - en konference med fokus på skotsk uddannelse og uddannelsessystemet med it og medier som medspiller.
Nøgleord: Undervisningsdifferentiering, assesment, evaluering med it, Ewan McIntosh, web 2.0
Kompetencespind og test
Udgivet: 2008
Artiklen beskriver, hvordan man kan benytte Vygotskijs nærmeste udviklingszone (NUZO) i sammenhæng med test med henblik på undervisningsdifferentiering.
Nøgleord: Dreyfus, kompetencemodel, færdigheder, Klafki, differentiering, test
Hvad karakteriserer den netbaserede vejledning?
Udgivet: 2008
Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning.
Nøgleord: Evaluering, rollefordeling, skriveprocesser, refleksionsmodel
 
Fremtidens e-læringsstrategier på universiteterne
Udgivet: 2007
Referat af Fremtidens e-læring: Strategier i videnssamfundet. Seminaret havde fokus på e-læringsstrategier på videregående uddannelsesinstitutioner. Dagen bød på tre oplæg, som handlede henholdsvis om organisationsform, administrative og organisatoriske barrierer, samt frigivelse af gratis læringsressourcer.
Nøgleord: Århus universitet, videnssamfundet, e-læring i organisationen, open educational resources
Situationsbestemt spil som testmetode
Udgivet: 2007
Situationsspil gør det muligt at lave problembaserede test i en form, som kan bruges overalt i undervisningssystemet. Situationsspil kan medvirke til at styrke fremtidens læring, fordi det er et helhedsorienteret evalueringsværktøj, der både kan bruges i forhold til undervisningsdeltagerne og undervisningen.
Nøgleord: Simulation, træning, test, evaluering
 
Notat om Organisatorisk læring
Udgivet: 2007
Det er hensigten med notatet at skitsere en ramme for projekter, som kan medvirke til at skaffe viden om værdien af organisatorisk læring.
Nøgleord: Praksisfællesskaber, strategier for forandring, praktsikophold
 
Mobil e-læring i et professionsuddannelsesperspektiv
Udgivet: 2007
Læs i artiklen herunder om væsentlige synsvinkler og muligheder med mobil læring fra den aktuelle forskning.
Nøgleord: Formel og uformel læring, narrativitet, mobilitet og samarbejde, læringsfaktorer
Internationale erfaringer med test
Udgivet: 2007
Artiklen om konferencen ”The e-assessment question” i London den 8.-9. marts 2007. Beskrivelser af de mest relevante oplæg med eksempler. Kommentarer fra dansk/@ventures’ synsvinkel.
Nøgleord: Blooms taksonomi, testopgaver, øvelsesopgaver, items
 
It i undervisernes hverdag
Udgivet: 2007
Undervisere fra Erhvervsakademiet på Aarhus Business College fortæller om, hvordan it bruges på skolen til undervisernes eget arbejde og i undervisningen.
Nøgleord: It-integration, videndeling, differentiering, evaluering, læringsstile, bf-test
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk